REGULAMIN

PARK ROZRYWKI RODZINNEJ BOBOLANDIA

W trosce o bezpieczeństwo dzieci prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz zachowanie następujących zasad :

PRZEBYWANIE DZIECI NA TERENIE NASZEGO PARKU ORAZ KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZABAWY JEST MOŻLIWE TYLKO W SKARPETKACH BĄDZ RAJSTOPACH.

1 . Rodzic/opiekun prawny przed wprowadzeniem dziecka na teren Parku Rozrywki BOBOLANDIA zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. Przebywanie na terenie Parku Rozrywki BOBOLANDIA oznacza możliwość korzystania przez dzieci ze wszystkich urządzeń oraz zabawek na terenie Parku. Przebywanie na terenie Parku Rozrywki Rodzinnej nie zwalnia rodziców/opiekunów z obowiązku kontroli, opieki i nadzoru nad dzieckiem. Personel Parku dba o stan techniczny sprzętu, jego konserwację jak również udziela informacji rodzicom/opiekunom w zakresie: przeznaczenia poszczególnych urządzeń ( ze względu na wiek dziecka), sposobu ich bezpiecznego użytkowania, a także udziela rodzicom/opiekunom innych niezbędnych wskazówek i informacji w zakresie bezpiecznego użytkowania sprzętu i zabawek znajdujących się na terenie Parku.

2. Park Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA przeznaczony jest dla dzieci i rodziców/opiekunów, którzy sprawują nadzór i opiekę nad dzieckiem przez cały okres pobytu na jego terenie.

3. Koszt wstępu oraz oferowanych rozrywek wliczonych w cenę biletu wstępu określony jest w cenniku.

4. Potwierdzeniem prawa do przebywania w Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA przez dziecko oraz osób mu towarzyszących jest paragon. Prosimy o zachowanie paragonu do czasu opuszczenia Parku.

5. Dzieci przebywają w naszym Parku pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Na rodzicach/opiekunach ciąży odpowiedzialność w zakresie nadzoru i opieki nad dzieckiem, przez co należy rozumieć m.in. opiekę, kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem przez dzieci treści niniejszego regulaminu, jak również przestrzegania zasad bezpiecznego korzystania z urządzeń i zabawek znajdujących się w Parku Rozrywki.

6. Wszystkie obiekty przeznaczone do zabawy znajdujące się w Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA, z których korzystać będą Państwa dzieci są urządzeniami nowymi, spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa. W przypadku jakichkolwiek sytuacji niebezpiecznych, sytuacji powodujących zagrożenie, wypadków spowodowanych udziałem Państwa dzieci informujemy, iż nie ponosimy odpowiedzialności za zaistniałe sytuacje, wynikające z nieodpowiedniego bądź niebezpiecznego zachowania Państwa podopiecznych. Dlatego zwracamy się do wszystkich rodziców oraz opiekunów o zapoznanie Państwa dzieci z obowiązującymi BEZPIECZNYMI zasadami korzystania z urządzeń, które są do Państwa dyspozycji, biorąc pod uwagę bezpieczną zabawę wszystkich dzieci przebywających na terenie Parku Rozrywki BOBOLANDIA.

7. Z urządzeń zabawowych znajdujących się na terenie Parku należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.

8. Wspinanie się po zewnętrznych elementach (siatkach), zjeżdżanie głową w dół, skakanie ze zjeżdżalni, wchodzenie na nie od strony pochylnej oraz poruszenie się po nich w kierunku przeciwnym, niż kierunek jazdy jest ZABRONIONE.

9. Zabrania się spożywania słodyczy, jedzenia oraz picia podczas zabawy oraz wnoszenia ich do strefy zabaw. W ten sposób razem zadbamy o czystość sali i bezpieczeństwo podczas zabawy. Nie popychamy innych dzieci.

10. Zwracamy się do rodziców bądź opiekunów z prośbą, by dzieci zdjęły wszelkie ostre przedmioty typu: kolczyki, spinki, zegarki, okulary, łańcuszki itp.

11. Właściciel oraz personel Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia będące skutkiem braku winy w nadzorze rodziców/opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi oraz w sytuacji gdy szkoda wyniknie z nieprzestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie PARKU.

12. Rodzic/opiekun ma obowiązek niezwłocznie ( w szczególności podczas swojego pobytu ) zawiadomić personel PARKU ROZRYWKI RODZINNEJ BOBOLANDIA o wszelkich zdarzeniach ( wypadek, upadek, przewrócenie, uderzenie przez inne dziecko itp.), w których dojdzie do uszkodzenia ciała lub mienia dziecka lub innego uszczerbku, który może być podstawą kierowania roszczeń w stosunku do Parku Rozrywki, personelu Parku Rozrywki, a także osób trzecich. Roszczenia zgłaszane po opuszczeniu Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA mogą być uznane za dotyczące zdarzeń nie powstałych na terenie obiektu.

13. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność określoną przepisami prawa za szkody wyrządzone przez swoich podopiecznych na osobach i mieniu.

14. Na terenie Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. O miejsca przeznaczone do palenia proszę pytać w punkcie informacyjnym mieszczącym się w kasie przy wejściu. Spożywanie alkoholu jest również zabronione.

15. Na terenie Parku obowiązuje zakaz wnoszenia jedzenia oraz napojów z zewnątrz. Jedzenie i napoje zakupione w naszym punkcie gastronomicznym można spożywać tylko w miejscach do tego przeznaczonych – przy stolikach.

16. Jeden dorosły opiekun może przebywać na terenie Parku maksymalnie z 10 ( dziesięciorgiem) dzieci.

17. Za odzież pozostawioną i nie zabezpieczoną w szafkach na terenie Parku oraz rzeczy zagubione Właściciel oraz personel nie ponoszą odpowiedzialności. Z uwagi na brak możliwości przechowania rzeczy wartościowych (np. biżuteria, pieniądze, zegarki, itp. ) prosimy, o niewnoszenie ich na teren Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA.

18. Pobyt na terenie Parku Rozrywki Rodzinnej BOBOLANDIA zobowiązuje do zachowań zgodnych z niniejszym regulaminem, o ile korzystający miał możliwość zapoznania się z jego treścią poprzez umieszczenie go w widocznym miejscu, a także do przestrzegania zasad bezpiecznej i kulturalnej zabawy.

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU I ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY

Copyright (c) 2023 Bobolandia. Wszelkie prawa zastrzeżone. REGULAMIN PARKU 71 793 77 44, Opolska 188 52-014, Wrocław